Selecteer een pagina

Algemene leveringsvoorwaarden Infra v.o.f. Kantoormeubilair

DEFINITIES

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen, dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

page1image3352 page1image4096 page1image4520

Algemene voorwaarden:

deze algemene voorwaarden, zoals deze ter beschikking zijn gesteld bij het aangaan van deze overeenkomst;

page1image9904 page1image10328 page1image11496 page1image11920

BW:

page1image14016 page1image14440 page1image15608 page1image16032

het Burgerlijk Wetboek;

Gebruiker:

page1image22056 page1image22480 page1image23648 page1image24072

de partij die deze voorwaarden hanteert bij de aanname en uitvoering van deze overeenkomst;

Opdrachtgever:

page1image29272 page1image29696 page1image30864 page1image31288

de wederpartij van Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst:

page1image36712 page1image37136 page1image38304 page1image38728

de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Gebruiker zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

Werkdagen:

page1image45048 page1image45472 page1image46480

alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan Infra Kantoormeubilair en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Infra Kantoormeubilair partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Infra Kantoormeubilair uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Infra Kantoormeubilair eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Infra Kantoormeubilair.
 2. De verplichtingen Infra Kantoormeubilair gaan nooit verder dan door Infra Kantoormeubilair schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Infra Kantoormeubilair zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Infra Kantoormeubilair mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en Infra Kantoormeubilair de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben, hierna te noemen: “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

 1. Client zal Infra Kantoormeubilair steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Infra Kantoormeubilair verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Infra Kantoormeubilair bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Infra Kantoormeubilair zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Infra Kantoormeubilair bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Infra Kantoormeubilair het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Levering

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Infra Kantoormeubilair de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet cliënt haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren.
 2. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Infra Kantoormeubilair te bepalen wijze, maar voor rekening van cliënt.
 3. Indien koper zelf voor zorg draagt voor transport, komen de risico’s daarvan voor rekening van koper.
 4. Indien Infra Kantoormeubilair niet tot levering kan overgaan door stagnatie veroorzaakt door cliënt, dan heeft Infra Kantoormeubilair het recht om materialen of overige zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van cliënt op te slaan. De wederpartij moet Infra Kantoormeubilair binnen een door Infra Kantoormeubilair te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen om de zaken alsnog te leveren.
 5. Leveringen van goederen door Infra Kantoormeubilair worden uitsluitend afgeleverd op de begane grond, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen met cliënt.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Infra Kantoormeubilair in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Infra Kantoormeubilair.
 3. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Infra Kantoormeubilair een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Infra Kantoormeubilair bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 8 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 9 Prijs en betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Infra Kantoormeubilair aan te wijzen bankrekening.
 2. Client dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Infra Kantoormeubilair is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

page2image31944

 1. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Infra Kantoormeubilair dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Infra Kantoormeubilair opgeschort. In dat geval is Infra Kantoormeubilair verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Infra Kantoormeubilair zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Infra Kantoormeubilair kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Infra Kantoormeubilair bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Infra Kantoormeubilair gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Infra Kantoormeubilair beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijk van Infra Kantoormeubilair wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
 4. De aansprakelijkheid van Infra Kantoormeubilair wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Infra Kantoormeubilair onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Infra Kantoormeubilair ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Infra Kantoormeubilair is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Infra Kantoormeubilair, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Infra Kantoormeubilair geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Infra Kantoormeubilair niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

Infra Kantoormeubilair behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Infra Kantoormeubilair kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Infra Kantoormeubilair de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Infra Kantoormeubilair en opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Limburg.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16 Slotbepaling

 1. Infra Kantoormeubilair is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Infra Kantoormeubilair.
 4. Client verklaart zich akkoord met het feit dat aangekocht tweedehands meubilair gebruikerssporen kunnen bevatten.

 

page4image14936